More

  Waardebepaling van uw bedrijf? Eerst uw jaarrekening normaliseren

  Bij het bepalen van de waarde van uw onderneming spelen zowel het te bepalen waardeobject (wat gaat u van uw bedrijf precies waarderen?) als het normaliseren van de jaarrekening (wat behoort feitelijk tot het bedrijf?). Bij het bepalen van het object gaat het er om dat u weet wat u precies verkoopt. Alleen de aandelen van een holding of de werkmaatschappijen. Gaat het om de aandelen van de vennootschap of alleen om de activa? Richt u zich bij de waardebepaling op de toekomst dan wilt u de zogenoemde rentabiliteitswaarde bepalen. Dat betekent dat de toekomstige resultaten, uit de normale bedrijfsactiviteiten van de onderneming, geprognostiseerd dienen te worden.

  Voorspellen toekomstige winsten

  Om de toekomstige winsten te voorspellen, wordt bij de rentabiliteitswaarde gebruik gemaakt van informatie over de historische jaarrekeningen. In veel gevallen wordt het genormaliseerde resultaat uit het verleden als schatter voor de toekomstige jaarwinsten genomen.

  Wat is normaliseren?

  Onder normaliseren wordt hierbij verstaan: “het interpreteerbaar en vergelijkbaar maken van jaarrekeningen”. Bij het normaliseren moet de jaarrekening geherformuleerd en gestandaardiseerd worden volgens de algemeen gangbare waarderingsgrondslagen en -normen (i.c. de actuele waarderingsgrondslag). Bij het normaliseren van de jaarrekening moeten alle niet tot de feitelijke bedrijfsvoering bijdragende kosten en opbrengsten worden geschrapt.

  Om welke zaken gaat het dan?

  Het kan gaan om een buitengewoon hoog salaris voor de DGA of een echtgenote op de loonlijst, maar ook het dure onderhoud van de tuin van de baas. Zaken die niet verkocht worden (onroerend goed, auto’s, aandelenportefeuille) moeten eruit worden gehaald. Activa en passiva moeten worden opgenomen tegen de actuele en reële waarde. De waarde op de balans geeft immers slechts zelden de economische waarde aan. Versneld afschrijven van investeringen kan fiscaal wel gunstig zijn, omdat de belastbare winst wordt gedrukt, maar het geeft een vertekend beeld van het winstniveau zoals dat op de jaarrekening staat.

  Social media

  Recente Artikelen

  Populaire Artikelen

  Gerelateerde artikelen