More

  Hoe omgaan met Goodwill? Zo bepaalt u de hoogte van Goodwill

  Bij het kopen of verkopen van een bedrijf speelt goodwill in veel gevallen een belangrijke rol. Zo is het bij verkoop en overdracht van uw bedrijf, verandering van rechtsvorm, of het toe- of uittreden van een vennoot noodzakelijk dat u de waarde van uw bedrijf kent. Die waarde bestaat niet uitsluitend uit tastbare zaken, zoals een bedrijfspand en een aantal bedrijfswagens. In veel gevallen moet ook de waarde van uw goodwill worden getaxeerd. Want ook deze is medebepalend voor de totale waarde van uw bedrijf. Bij de taxatie van uw goodwill baseert u zich op recente bedrijfsresultaten, het prijspeil, de toekomstverwachtingen, de kwaliteit van de vestigingsplaats(en) en de samenstelling van uw omzet.

  Wat is Goodwill?

  Goodwill is de ‘meerwaarde’ van uw bedrijf bovenop de waarde van de activa en passiva. In de praktijk bestaat een aantal definities van het begrip Goodwill. De meest gangbare is: Goodwill is de contante waarde van de overwinst van de onderneming. Onder overwinst wordt verstaan de normale jaarwinst verminderd met een reële arbeidsbeloning voor de ondernemer en een vergoeding voor het geïnvesteerde kapitaal. Per saldo resteert dan de overwinst.

  Soorten goodwill

  Bij goodwill kan onderscheid worden gemaakt tussen de goodwill van de onderneming (door bijvoorbeeld een bekend product, een zeer goede organisatie van de onderneming of een speciale vestigingsplaats) en goodwill van de ondernemer zelf (persoonlijke goodwill).

  Ondernemingsgoodwill

  Er zijn verschillende factoren die een rol kunnen spelen bij ondernemingsgoodwill. Bijvoorbeeld:
  – Om welke branche gaat het? Een bedrijf dat actief is in de consumentenelektronica zal met de onder druk staande marges een lagere goodwill ontvangen dan een bedrijf dat vaccins produceert tegen de Vogelgriep. – Wat is de locatie? Met name bij de industrie, detailhandel of horeca speelt dit aspect een rol. Wat zijn de bestemmingsplannen van de locatie? Hoe zit het met aanvoerroutes? Kan het bedrijf er nog lang blijven of moet het op termijn vertrekken?
  – Wat zijn de marktontwikkelingen? Moet de onderneming forse investeringen doen om haar marktpositie te handhaven en te beschermen?
  – Wat zijn de toekomstverwachtingen? Is de kennis en ervaring van de onderneming over enige tijd nog veel waard? Zal dat in de tijd toenemen of afnemen?.

  Voorbeeld
  Een biotechnologisch bedrijf die slechts een paar jaar bezig is, kan op deze manier voor relatief veel geld van eigenaar verwisselen. Ondanks dat dit bedrijf wellicht nog geen winst heeft gemaakt. Als er sprake is van ondernemingsgoodwill dan zal namelijk door overdracht van de onderneming de gehele onderneming inclusief de naam, producten en eventuele octrooien, speciale recepten, enzovoort op de koper overgaan. De nieuwe eigenaar zal de zaak dus met gebruikmaking van deze “oude” zaken kunnen voortzetten. In de laatste jaren van de twintigste eeuw werden op basis van hoge winstverwachtingen internetbedrijven en internetbedrijfjes voor veel geld verkocht.

  Persoonlijke goodwill

  Bij persoonlijke goodwill leunt de reputatie van een bedrijf geheel op de faam en kwaliteiten van de eigenaar. Het zal bij de verkoop uitmaken of deze eigenaar wel of niet aan het bedrijf verbonden blijft. Vertrekt zo’n ondernemer uit het bedrijf dan is het nog maar de vraag of klanten bij het bedrijf blijven kopen. De persoon van de ondernemer is bij persoonlijke goodwill derhalve sterk bepalend voor de hoogte van de goodwill als er sprake is van goodwill.

  Persoonlijke goodwill

  Berekening

  Bij het vaststellen van de goodwill wordt vaak gebruik gemaakt van een theoretische rekenmethode. Deze gaat uit van de overwinst. Om de goodwill te berekenen, wordt dan de overwinst vermenigvuldigd met een factor die sterk kan variëren. Bijvoorbeeld 1 tot 6 maal de overwinst, waarbij uitschieters naar 7 of 8 incidenteel voorkomen.

  De goodwill wordt dan als volgt bepaald:

  Gemiddelde jaarwinst voor belastingen (over 3 jaren)

  Minus: normale ondernemersbeloning (CAO) – / –

  Minus: rendement eigen vermogen (6%) – / –

  Resteert: Bedrag voor bepaling van de goodwill

  Dit laatste bedrag wordt vermenigvuldigd met een bepaalde factor (gemiddeld 3 tot 5). De hoogte van deze factor is met name afhankelijk van de toekomstverwachtingen, de continuïteit van de onderneming en de persoonlijke dan wel zakelijke invloeden.

  Conclusie

  Het bepalen van de Goodwill van een bedrijf kan complex zijn. Goodwill is vaak te danken aan een voorsprong van een bedrijf op de markt en/of in kennis en organisatie. Het bepalen van de hoogte van de goodwill berust op schattingen en is derhalve nooit exact te bepalen. Veel niet-tastbare factoren spelen daarbij een rol. Van belang zijn onder meer de locatie, de branche, het product, het personeel,de administratie, de afzetmarkt en het aantal kopers. Schakel dus voor een goodwill-bepaling een terzake deskundige en onafhankelijke partij in. Bijvoorbeeld uw accountant of financieel adviseur.

  Social media

  Recente Artikelen

  Populaire Artikelen

  Gerelateerde artikelen