More

  Franchise Vergoeding of Franchise fee

  Voor het gebruik van de door de franchisegever ontwikkelde formule moet u als franchisenemer vergoedingen betalen aan de franchiseorganisatie. De manier waarop dit gebeurt is per franchiseformule sterk verschillend.

  De in de praktijk meest voorkomende vergoedingen zijn:

  1. de entreefee;
  2. de royalty, de franchisevergoeding of de franchisebijdrage;
  3. de reclamebijdrage.

  In de praktijk betaalt u meestal verschillende vergoedingen. Maar niet alle ketens heffen dezelfde soorten vergoedingen. Soms vragen zij geen entreefee of slechts een minimaal bedrag. Andere franchisegevers vragen wel een eenmalige vergoeding bij toetreding tot de betreffende keten (de entreefee), soms naast regelmatig terugkerende vergoedingen voor het gebruik van het exploitatiesysteem van de franchisegever (de service- of managementfee). In bepaalde gevallen betaalt u nog eens apart voor bepaalde diensten van de franchisegever, zoals een reclamefee.

  1. Entreefee

  U betaalt de entreefee aan de franchisegever om mee te mogen doen met de franchiseformule, u betaalt dus voor het gebruik van licenties. De franchisegever brengt dit bedrag in rekening als vergoeding voor de investeringen (in tijd en in geld) die de franchiseorganisatie heeft gedaan voor de ontwikkeling van het franchiseconcept. U kunt de entreefee het best beschouwen als een stukje goodwill die u van de franchisegever koopt.

  In de entreefee kunnen de volgende voor u soorten gemaakte kosten opgenomen zijn:

  • het realiseren van een bepaalde naamsbekendheid in de markt via bepaalde reclamevormen;
  • het ontwikkelen van een werkbare franchiseformule;
  • een markt- en/of locatieonderzoek;
  • het verwerven, inrichten en openen van de betreffende vestiging;
  • opleiding en opstartbegeleiding;
  • een (gedeeltelijke) financieringsgarantie voor de franchisenemer.

  Deze elementen bepalen tezamen de goodwill.

  Als u een bepaalde entreefee moet betalen, kunt u het best nagaan welke van deze onderdelen deel uitmaken van de entreefee. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld kosten voor het zoeken naar locatie of opleidingskosten. Bij sommige franchisegevers zijn deze kosten bij de entreefee inbegrepen en bij sommige niet. Als u weet welke kosten deel uitmaken van de fee, dan kunt u bepalen welke franchisegever voor u het voordeligst is.

  Hoogte bedrag

  Bij een entreefee gaat het om een eenmalig bedrag, die u ineens moet betalen bij de start van de samenwerking met de franchisegever. De hoogte van de entreefee verschilt per formule. Sommige organisaties vragen enkele duizenden guldens, terwijl weer andere (zoals bekende franchisegevers als McDonald’s) enige tienduizenden guldens vragen.

  Uniformiteit is kenmerkend voor franchising. Dit komt ook tot uitdrukking bij het bepalen van de hoogte van de franchisefee. Een bepaalde franchiseorganisatie zal dus aan al zijn startende franchisenemers steeds een en hetzelfde bedrag vragen. Het voordeel hiervan is dat alle franchisenemers dezelfde contractafspraken hebben. Een franchisegever zal zich dan ook voor elke franchisenemer in gelijke mate inspannen.

  De hoogte van de entreefee kan in de loop van de tijd toenemen. Dit gebeurt meestal wanneer een formule steeds bekender en succesvoller wordt en zich steeds meer heeft bewezen. Hierdoor neemt ook de hoogte van de te betalen goodwill toe.

  2. De royalty, de franchisevergoeding of de franchisebijdrage

  U betaalt maandelijks een bedrag aan de franchisegever. Deze berekent dit bedrag op basis van de inkoopprijs of de omzet. Deze maandelijkse servicefee noemt men ook wel een royalty, een franchisevergoeding of een franchisebijdrage. U betaalt deze vergoeding voor bijvoorbeeld:

  • inkoop- en logistieke voordelen;
  • kennis en ervaring die de franchisegever op u overdraagt;
  • gebruik van de al bekende formulenaam;
  • diensten die de franchisegever u biedt, zoals het maken van een bedrijfsvergelijking, waarbij bijvoorbeeld de financiële cijfers van alle filialen onderling worden vergeleken.

  Bij de royalty gaat het om een vergoeding voor de ontwikkeling en het onderhoud van de formule en de producten die u verkoopt. De franchiseorganisatie zal immers de formule moeten onderhouden en permanent moeten ontwikkelen. De concurrentiepositie van de franchiseorganisatie moet gewaarborgd blijven en verder worden verbeterd. De vergoeding voor deze activiteiten is de royalty, die vaak als percentage van de omzet wordt berekend en periodiek (bijvoorbeeld maandelijks) in rekening wordt gebracht. Diverse andere royaltybepalingen komen in de praktijk ook voor, zoals een vast bedrag (‘fixed royalty’) per jaar, dat u per maand moet voldoen. De royalty bevat ook een winstcomponent voor de franchisegever.

  Ook gaat het bij deze maandelijkse betaling om de vergoeding voor ondersteuning en begeleiding op commercieel en technisch gebied. Denkt u hierbij aan management- en bedrijfseconomische adviezen, het bepalen van de samenstelling van het assortiment, de voorraadbewaking, het voeren van een administratie, de financiering, de marketing en de reclame- en promotieactiviteiten.

  Er zijn franchisegevers die de maandfee maximaliseren. Zij rekenen bijvoorbeeld acht procent over de omzet tot een maximaal bedrag. Het gevolg hiervan is dat franchisenemers worden gestimuleerd om boven een bepaalde omzet uit te komen. Franchisenemers die hele goede ondernemers zijn en dus relatief weinig ondersteuning nodig hebben van hun franchisegevers, worden in dat geval niet ontmoedigd als ze door hun extra inspanningen extra omzet realiseren.

  3. Reclamebijdrage

  Het opstellen van het reclame- en promotiebeleid, de voorbereiding van de reclameactiviteiten en de uitvoering vindt vaak centraal plaats. Sommige franchisegevers berekenen de kosten van deze inspanningen apart door aan u als franchisenemer. Anderen berekenen de reclamefee in de maandelijkse servicefee. De reclamebijdrage is meestal een percentage van de omzet.

  Gemiddelde cijfers Volgens het franchisejaarboek hebben de Nederlandse franchiseovereenkomsten een gemiddelde looptijd van vier jaar. Sommige overeenkomsten duren tien jaar, andere slechts een jaar. De meeste contracten duren echter vijf jaar.

  De startbijdragen (startfees) lopen uiteen van nihil tot € 25 000, . Gemiddeld bedragen deze startbijdragen € 10 000,- per vestiging.

  Een maandelijkse franchisefee is gemiddeld € 7 000,- voor vaste maandbijdragen. Is deze omzetafhankelijk, dan bedraagt de gemiddelde maandelijkse fee 3,7% van de omzet.

  De aparte reclamebijdrage is gemiddeld € 1 800,- en bij een omzetafhankelijke bijdrage 2,3% van de omzet.

  De hoogte van de investeringen die de franchisegever en de dienstverlener voor u moet doen is bij elke franchiseorganisatie weer anders. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de ene franchisegever slechts twee procent fee berekent, omdat de investeringen ook niet zo hoog zijn. Een andere franchisegever daarentegen brengt maar liefst twintig procent in rekening, omdat hij veel moet investeren.

  De hoogte van de maandelijkse fee hangt onder meer af van de volgende factoren:

  • de aard van de franchiseketen;
  • het al dan niet berekenen van een entreefee;
  • de mate waarin de franchisegever heeft moeten investeren om zijn franchiseformule tot een succes te maken.

  • De aard van de franchiseketen

  In de zakelijke dienstverlening vragen franchisegevers in het algemeen hogere fees dan in bijvoorbeeld de foodsector. De hoogte van de fee zal met name afhangen van de totale brutowinst die u redelijkerwijs kunt behalen. Dit hangt vanzelfsprekend weer samen met de kracht en de bekendheid van de formule en de diensten die de franchisegever u aanbiedt.

  • Het al dan niet berekenen van een entreefee

  Er zijn franchisegevers die gedeeltelijk of in het geheel geen entreefee vragen. Deze entreefee ontvangen zij dan later in de vorm door een hogere maandelijkse fee.

  • De mate waarin de franchisegever heeft moeten investeren om zijn franchiseformule tot een succes te maken

  Heeft een franchisegever een zeer hoog bedrag moeten investeren om zijn formule tot een succes te maken, dan moet deze investering later weer worden terugverdiend. Als franchisenemer profiteert u van deze hoge investering en betaalt hiervoor in de vorm van een relatief hoge fee.

  Redelijkheid

  Redelijkheid

  De vraag of een stelsel van vergoedingen redelijk is, is niet eenvoudig te beantwoorden. In het algemeen geldt dat in een goede franchiseformule, waar een win-winfilosofie het uitgangspunt is, een goede balans aanwezig is tussen de gevraagde fee en de geboden tegenprestaties.

  Idealiter berekent een franchisegever de hoogte van de fee op basis van de volgende factoren:

  • de winstmogelijkheden van de franchisenemer;
  • de kwaliteit en het succes van de formule;
  • de kosten die de franchisegever maakt;
  • de hoeveelheid risico die de franchisegever loopt.

  Veel hangt af van de bijzondere kennis en vaardigheden, die de franchisegever te bieden heeft en de omvang van de investeringen die hij moet doen in de formule. Daarnaast zal de hoogte van de vergoedingen afhangen van de investeringen en de exploitatievooruitzichten van een ‘standaardonderneming’ in de franchiseorganisatie. Het is van het grootste belang dat er evenwicht bestaat tussen wat een franchiseorganisatie wil ontvangen en wat u verantwoord kunt betalen. De beste waarborg voor continuïteit van de franchiseformule is immers gebaseerd op winst voor zowel franchisegever als franchisenemer.

  Als u wilt bepalen of de fee die u betaalt redelijk is, dan moet u nagaan wat er allemaal in het dienstenpakket is inbegrepen en hoe vaak u bepaalde diensten ontvangt. Bedenk, dat u doorgaans de volgende zaken koopt, als u een franchise koopt:

  • naamsbekendheid;
  • een handleiding;
  • reclameborden, brochures en ander reclamemateriaal;
  • formulieren en papierwerk;
  • training en opleiding;
  • assistentie bij uw locatiekeuze;
  • assistentie bij uw management.

  Wat zou het u kosten en welke risico’s zou u lopen als u dit allemaal zelf zou moeten realiseren en financieren? Is de prijs die u betaalt dit allemaal waard? Realiseer u dat u vooral betaalt voor de diensten die uw franchisegever u levert. Schat bovenstaande punten op waarde, tel ze bij elkaar op en vergelijk dit bedrag eens met de bijdragen die u moet betalen aan de franchisegever.

  Vergelijken

  Het kan u enorm helpen door de gevraagde bijdrage(n) van een bepaalde franchisegever waar u mee zou willen samenwerken eens te vergelijken op de volgende aspecten:

  • wat hebben soortgelijke franchisenemers in het verleden zoal gepresteerd? Wat zou u op basis hiervan kunnen verwachten? Praat eens met verschillende franchisenemers;

  • vergelijk de prijs en de kosten met die van soortgelijke franchiseformules. Ga eens bij verschillende franchisegevers na welke kosten zij berekenen en vergelijk deze. Op deze manier bevordert u ook de concurrentie tussen franchisegevers. Als blijkt dat de verschillen onderling onredelijk groot zijn, zullen zij hun fees wellicht aanpassen;

  • vergelijk ook eens het beleid en de uitgaven met betrekking tot reclame, opleiding en assistentie. 

  Tot slot: bespreek de prognoses en het conceptcontract met een deskundig adviseur. Vraag ook uw accountant en een jurist om advies.

  Social media

  Recente Artikelen

  Populaire Artikelen

  Gerelateerde artikelen