More

  Zó maakt u een Liquiditeitsbegroting

  Geld noemt men ook wel liquiditeit. Daarom heet de planning van ontvangsten en betalingen ook wel een liquiditeitsplanning of liquiditeitsbegroting. Met name als er liquiditeitskrapte dreigt te ontstaan, is een betrouwbare liquiditeitsbegroting van groot belang. Zodat u tijdig maatregelen kunt nemen.

  Stappenplan Maken Liquiditeitsbegroting

  Via de volgende stappen Maken Liquiditeitsbegroting maakt u een professionele liquiditeitsbegroting.

  Stap 1
  Neem het beginsaldo van uw rekening-courant per 1 januari van het te plannen jaar over


  Dit beginsaldo is het uitgangspunt voor het berekenen van uw te berekenen eindsaldo per maand. Het eindsaldo bij uw bank van een bepaalde maand wordt het beginsaldo van de daaropvolgende maand. Dit is voor elke liquiditeitsbegroting hetzelfde.

  Stap 2
  Bepaal op basis van ervaring en inschatting per maand (eventueel per kwartaal) welke inkomsten en welke uitgaven u verwacht


  Vanuit uw exploitatieprognose bepaalt u in welke maand welke inkomsten en welke uitgaven te verwachten zijn. Dit verwerkt u in uw liquiditeitsbegroting.

  Stap 3
  Bepaal de uitgaven voor uw geplande investeringen


  Voor deze stap heeft u uw investeringsprognose nodig waarin u kunt lezen in welke maand de uitgaven voor uw investering(en) is/zijn gepland. In welke maand worden nog extra leningen aangetrokken en in welke maand wordt het geld hiervan ontvangen?

  Ook: in welke maand moeten er aflossingen plaatsvinden van lopende leningen?

  Stap 4
  Tel alle ontvangsten en alle uitgaven per maand of kwartaal op


  Bereken het saldo van uw ontvangsten en uitgaven per maand of per kwartaal in uw liquiditeitsbegroting.

  Stap 5
  Bereken in uw liquiditeitsbegroting het verschil tussen inkomsten en uitgaven per maand of kwartaal


  Als u bij deze stap uw ontvangsten en uw uitgaven van elkaar aftrekt, telt u het beginsaldo van uw rekening-courantkrediet hierbij op. Is dit negatief dan trekt u dit saldo vanzelfsprekend hiervan af. Tel tenslotte ontvangsten uit extra leningen hierbij op en trek aflossingen hiervan af.

  Stap 6
  Beslis of maatregelen nodig zijn naar aanleiding van het eindsaldo per maand of kwartaal van uw liquiditeitsbegroting


  Door het eindsaldo van uw bank te vergelijken met de toegestane kredietlimiet kunt u per maand of kwartaal bepalen of er op basis van uw liquiditeitsbegroting sprake is van een overschot of een tekort aan liquide middelen.

  Het kunnen voldoen aan uw korte termijnverplichtingen is van levensbelang voor uw bedrijf. Immers, niet of niet tijdig kunnen betalen van leveranciers of salarissen leidt onherroepelijk tot verstoring van relaties. Met als uiterste consequentie het stopzetten van de levering of zelfs de aanvraag van uw faillissement. Besteed dan ook veel aandacht aan uw liquiditeitsbegroting!

  Alternatieve methode voor met maken van een liquiditeitsbegroting

  Alternatieve methode voor met maken van een liquiditeitsbegroting

  De bovenstaande methode voor het opstellen van een liquiditeitsbegroting is in feite een soort betalingsplanning voor de periode van een jaar. U kunt ook langs een andere weg komen tot een liquiditeitsbegroting. Namelijk als volgt.

  Stap 1
  Stel een beginbalans op

  Voorwaarde voor het goed kunnen uitvoeren van deze eerste stap is dat uw administratie helemaal op orde is en dat alle elementen hierin zijn opgenomen.

  Stap 2
  Stel een exploitatiebegroting op(prognoses)van de komende perioden

  Dit kunt u bijvoorbeeld doen per maand voor de eerstvolgende twaalf maanden (als de periode een jaar is).

  Stap 3
  Stel aan de hand van de resultaten van stap 1 en stap 2 de (geprognosticeerde) balansen per periode (bijvoorbeeld per maand) op

  Vanuit uw beginbalans (t=0) kunt u via uw exploitatiebegroting (t=1) naar een geprognosticeerde balans (t=1) komen. De liquide middelen zijn daarbij steeds de sluitpost van uw geprognosticeerde balans. U kunt vanuit deze balansen de mutaties per periode in liquide middelen bepalen en op deze wijze een liquiditeitsbegroting voor bijvoorbeeld een heel jaar bepalen.

  Social media

  Recente Artikelen

  Populaire Artikelen

  Gerelateerde artikelen